TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Chế phẩm sinh học ủ phân và cải tạo môi trưong nước thuỷ sản

Phân sinh hoc WEHG

1 lít và 5 lít(chỉ bán địa bàn Tỉnh Quảng Nam, Đà...

140,000 đ

Dây thuốc cá

Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm

30,000 đ